English version

XII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego
"Różne oblicza toksykologii"
Puławy 19-22 września 2017


Polskie Towarzystwo Toksykologiczne

Powstało w marcu 1978 r. i jest interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowym, liczącym ponad 300 członków skupionych w 11 oddziałach. Organizuje zjazdy naukowe, konferencje, sympozja oraz seminaria szkoleniowo-metodyczne i kursy, w tym także międzynarodowe. 
W latach 1993 -2009 Towarzystwo wydawało własne czasopismo naukowe "Acta Poloniae Toxicologica" (od 2003 r. pod nazwą "Acta Toxicologica").

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne jest członkiem Europejskich Towarzystw Toksykologicznych EUROTOX oraz Międzynarodowej Unii Toksykologicznej IUTOX. Członkowie PTToks wchodzili w skład  ZG  EUROTOX oraz IUTOX.  Najbardziej aktywni przedstawiciele Towarzystwa uhonorowani zostali tytułem „Członka honorowego PTToks”. W trakcie minionej kadencji godność „Członka honorowego” nadano 2 osobom.

ZG PTToks promuje młodych naukowców zajmujących się toksykologią – od 6 lat regularne ogłaszane są konkursy na stypendia na międzynarodowe konferencje toksykologiczne. Głównym kryterium przyznania stypendium młodym naukowcom jest dorobek naukowy i wiek <35 lat. PTToks poza konferencjami naukowymi odbywającymi się co 3 lata, organizuje rokrocznie tematyczne warsztaty dawniej pod hasłem „Metabolizm ksenobiotyków”, a od 2009 r. „Nowe trendy w toksykologii”. Regularnie odbywające się warsztaty promują młodych naukowców i studentów zainteresowanych toksykologią – przyznawane są nagrody dla młodych uczonych za najlepsze prezentacje posterowe, studenci, dzięki finansowemu wsparciu MNiSW, mogą bezpłatnie uczestniczyć w obradach.

Konto PTToks:
CITIBANK 06103000190109853000068885


 

Wyższa składka członkowska

Walny Zjazd Delegatów PTToks w trakcie Konferencji Szkoleniowo-Naukowej PTToks w Juracie jednomyślnie podjął uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej do 60,00 zł/rok. Wyższa składka pozwoli na swobodniejsze dysponowanie funduszami przy fundowaniu nagród naukowych czy stypendiów dla młodych pracowników nauki, pozwoli także na utrzymywanie kontaktów z towarzystwami toksykologicznymi z krajów europejskich.

Wyższa składka członkowska obowiązywać będzie od 2012 roku.

Sekretarz ZG PTToks
Jolanta Gromadzinska

 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz