English version

Archiwum

Wyższa składka członkowska

Walny Zjazd Delegatów PTToks w trakcie Konferencji Szkoleniowo-Naukowej PTToks w Juracie jednomyślnie podjął uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej do 60,00 zł/rok. Wyższa składka pozwoli na swobodniejsze dysponowanie funduszami przy fundowaniu nagród naukowych czy stypendiów dla młodych pracowników nauki, pozwoli także na utrzymywanie kontaktów z towarzystwami toksykologicznymi z krajów europejskich.

Wyższa składka członkowska obowiązywać będzie od 2012 roku.

Sekretarz ZG PTToks
Jolanta Gromadzinska


Nowe trendy w toksykologii :
Trwałe zanieczyszczenia organiczne – zagrożenia dla zdrowia i środowiska

W dniach 25-27 maja 2015 r. odbyła się już piata edycja Warsztatów Naukowych NOWE TRENDY W TOKSYKOLOGII: TRWAŁE ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE – ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA organizowanych przez Zarząd Główny PTToks oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Tegoroczne warsztaty odbyły się pod patronatem pani prezydent m. Łodzi - Hanny Zdanowskiej. Warsztaty były współfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W warsztatach uczestniczyło ponad 60 osób reprezentujących jednostki naukowo-badawcze, SANEPIDy i WIOŚ z całej Polski oraz 9 studentów łódzkich uczelni.
Obrady odbywały się w 4 sesjach tematycznych:

- emisja trwałych zanieczyszczeń organicznych do środowiska
- związki endokrynnie czynne w środowisku
- skutki zdrowotne narażenia na trwałe zanieczyszczenia organiczne
- zaawansowane techniki analityczne

Wykładowcami w trakcie trwania warsztatów byli najlepsi specjaliści zajmujący się oceną zanieczyszczenia wód, gleb oraz powietrza, żywności, emisją zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych i spalarni, wdrażaniem regulacji prawnych dot. stosowania i emisji TZO. W trakcie warsztatów zaprezentowano także różne aspekty dla zdrowia ludzi narażenia na trwałe zanieczyszczenia organiczne, zwłaszcza działanie zaburzające funkcjonowanie hormonów. Sesjom referatowym towarzyszyła sesja plakatowa, w trakcie której zaprezentowano 16 plakatów. ZG PTToks ufundował nagrodę za najlepsze prezentacje wizualne w sesji plakatowej. Laureatką nagrody była pani J.Stragierowicz i wsp. z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wynikiem tegorocznego spotkania jest pogłębione zrozumienie przedstawionej tam problematyki toksyczności trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz potrzeby dalszej, wytężonej pracy w cele zidentyfikowania wszystkich zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska. Nieodzowne będzie zarówno prowadzenie w szerokim zakresie badań naukowych, monitoringu szeroko rozumianego środowiska jak i będących ich konsekwencją propozycji odpowiednich regulacji i zapisów prawnych, które spowodują poprawę bezpieczeństwa nas wszystkich.

- zdjęcia -


KONFERENCJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA PTToks, OLSZTYN 2014 r.

W dniach 16-19 września b.r. odbyła się w Olsztynie konferencja szkoleniowo-naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, której hasłem wiodącym był  „Człowiek, żywność, środowisko – problemy współczesnej toksykologii”. Organizatorami konferencji byli koledzy z Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTToks, honorowym patronatem objął konferencję Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszard Górecki.

Niezmiernie interesujący program konferencji obejmował zagadnienia toksykologii środowiskowej, weterynaryjnej, klinicznej i sądowej, doświadczalnej. Specjalne sesje poświecono toksykologii molekularnej i problemom analityki w toksykologii. Każdego dnia obrady rozpoczynał wykład plenarny, który poruszał najistotniejsze zagadnienia współczesnej toksykologii – toksykologiczne zagrożenia dla środowisko, nadzieje związane z komórkami macierzystymi, konsekwencje prawne zanieczyszczania środowiska substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną. W trakcie konferencji odbyło się łącznie 7 sesji, na których przedstawiono 50 referatów, w sesji plakatowej zaprezentowano 110 posterów. Udział w konferencji przedstawicieli różnych środowisk zarówno akademickich  jak i instytutów naukowo-badawczych gwarantował wysoki poziom i różnorodność prezentowanych. Szczególnie należy podkreślić aktywny udział młodych pokoleń toksykologów prezentujących własne, niekiedy bardzo nowoczesne, wyniki badań. W trakcie konferencji odbyło się nadanie godności Członka Honorowego dwojgu wybitnych toksykologów – pani prof. dr hab. Janinie Moniuszko-Jakoniuk z Oddziału Białostockiego Towarzystwa i panu prof. dr hab. Janowi Krzysztofowi Ludwickiemu z Oddziału Warszawskiego PTToks.

Dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, możliwe było zaproszenie na konferencję 5 członków honorowych Towarzystwa oraz wykładowców na wykłady plenarne. Dotacja ministerstwa umożliwiła także wynajęcie sal w Centrum Konferencyjnym UW-M i równoległe prowadzenie sesji naukowych.

W konferencji uczestniczyło blisko 160 osób. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zaprosił na konferencję 5 członków honorowych Towarzystwa. W trakcie konferencji uhonorowano dr Agnieszkę Hernik nagrodą ZG PTToks za pracę doktorską i powiązany z nią cykl publikacji, które ukazały się w latach 2011-2014.

W trakcie Zjazdu odbył się Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, który zatwierdził dotychczasową pracę Zarządu Głównego i wybrał na nową kadencję władze Towarzystwa. Przewodniczącym ZG PTToks na kolejną kadencję został wybrany prof. Wojciech Wąsowicz, ponadto w skład Zarządu weszli: prof. Barbara Zielińska-Psuja (wiceprzewodnicząca ZG), prof. Jan K. Ludwicki (wiceprzewodniczący ZG), prof. Jolanta Gromadzińska (sekretarz  ZG), dr hab. Anna Krakowiak (skarbnik ZG) oraz prof. Ryszard Wiaderkiewicz, prof. Maria Kała, dr hab. Bartosz Wielgomas, dr hab. Maciej Stępnik,  prof. Dariusz Zuba.           

 Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia


   


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Marka Jakubowskiego

wieloletniego wiceprzewodniczącego ZG Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Członka Honorowego Towarzystwa, zasłużonego pracownika Instytutu Medycyny Pracy,
wieloletniego członka Rady Naukowej i Sekretarza Naukowego,
Kierownika Zakładu Zagrożeń Chemicznych, wybitnego specjalisty w dziedzinie zagrożeń chemicznych.

Żegnamy wybitnego naukowca, życzliwego nauczyciela,
a przede wszystkim serdecznego kolegę,

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego

 

 


Sprawozdanie z działalności towarzystwa w latach 2011-2014

Nowoczesna placówka medyczna,
4-5 czerwca 2014 r., Warszawa

Nowe trendy w toksykologii
– pierwiastki toksyczne i niezbędne

Stypendium na EUROTOX 2013

Targi Nowoczesna Placówka Medyczna

WORKSHOP BORATE TOXICOLOGY

Nowe trendy w toksykologii
– nanocząski i nanomateriały

EUROTOX 2011
- przyznane stypendium

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2009-2011

Zjazd PTToks 2011, Jurata
– zdjęcia

 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz