English version

Członkowie


Polskie Towarzystwo Toksykologiczne składa się z członków: zwyczajnych, honorowych i wspierających.


członkiem zwyczajnym:

może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie i dorobek naukowy z zakresu toksykologii lub nauk pokrewnych albo odpowiedni staż zawodowy i specjalizację z toksykologii. Członek zwyczajny zobowiązany jest do regularnego opłacania składek na rzecz Towarzystwa. Trzyletnie zaległości w płatnościach skutkują skreśleniem z listy członków.

Członek zwyczajny, który ze względu na wiek zakończył już pracę zawodową może dobrowolnie zadeklarować chęć opłacania składek. Zachowuje wówczas czynne i bierne prawo wyborcze.

Od 2012 r. roczna składka członkowska wynosi 60 zł.


członkiem honorowym:

Towarzystwa może zostać osoba, której tę godność w uznaniu jej zasług nada Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego. Przywilejem członka honorowego jest udział z głosem doradczym w Walnych Zjazdach Delegatów, a także w podejmowaniu istotnych dla Towarzystwa decyzji. Członek honorowy jest zapraszany krajowe zjazdy i konferencje toksykologiczne.

Członek honorowy PTToks zwolniony jest z rocznej opłaty członkowskiej.


członkiem wspierającym:

Każda osoba zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, deklarująca finansowe wsparcie na rzecz Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji uchwałą Zarządu Głównego zostaje przyjęta w poczet członków wspierających PTToks. Również każda osoba prawna opłacająca składkę na rzecz Towarzystwa, np. przemysłowy zakład pracy, instytucja naukowa lub organizacja społeczna może zostać członkiem wspierającym PTToks.
Zarząd Główny podejmuje starania, aby problemy toksykologiczne zidentyfikowane jako istotne dla instytucjonalnych członków wspierających znalazły właściwą rangę w działalności naukowej placówek naukowych zatrudniających członków PTToks.
Zarząd Główny ułatwia członkom wspierającym uzyskiwanie niezależnych ekspertyz, opracowanych przez ekspertów przez niego wyznaczonych. Osoba fizyczna będąca członkiem wspierającym Towarzystwa opłaca składkę roczną w wysokości ustalonej dla członków zwyczajnych. Od instytucji i zakładów pracy, które ubiegają się o status członka wspierającego, oczekuje się składki ustalonej na bieżąco z Zarządem Głównym.

 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz