English version

Członkowie honorowi

Prof. dr hab. Władysław Rusiecki
(godność członka honorowego nadana w 1981 r.)

Toksykolog, urodzony w 1907 r., absolwent Wydz. Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Doktor n. farm., prof. zw. Długoletni kierownik Zakładu Chemii Toksykologicznej Akademii Medycznej w Warszawie, prodziekan i dziekan Wydziału Farmaceutycznego. Długoletni wicedyrektor Instytutu Leków w Warszawie.
Jego dorobek naukowy liczy ponad 100 prac, w tym również podręczniki: "Toksykologia współczesna" (współautor), "Toksykologia środków ochrony roślin", "Trucizny - zatrucia". Na wyróżnienie zasługuje Jego wkład w toksykologię pestycydów.
Członek wielu komisji i zespołów PAN, licznych rad naukowych, komitetów redakcyjnych i towarzystw naukowych. Członek założyciel PTToks. Zmarł w 1990 r.

Prof. dr hab. Stanisław Byczkowski
(godność członka honorowego nadana w 1981 r.)

Toksykolog, urodzony w 1912 r., absolwent Oddz. Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego, doktor n. farm., prof. zw., doktor honoris causa Akademii Medycznej w Gdańsku, wieloletni kierownik Zakładu Chemii Toksykologicznej i Sądowej, prorektor Akademii Medycznej w Gdańsku, prodziekan Wydz. Farmaceutycznego, dyrektor Instytutu Chemii Analitycznej.
W dorobku naukowym prof. Byczkowski ma ok. 180 prac; na szczególną uwagę zasługują prace związane ze szkodliwym działaniem dymów spawalniczych. Członek wielu komitetów redakcyjnych, rad naukowych i towarzystw naukowych. Członek założyciel PTToks. Zmarł w 1992 r.

Prof. dr hab. Maksym Nikonorow
(godność członka honorowego nadana w 1984 r.)

Higienista, toksykolog żywności, urodzony w 1913 r., absolwent Wydz. Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktor n. farm., prof. zw., członek korespondent PAN, doktor honoris causa Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Działu Badania Żywności i Przedmiotów Użytkowych Państwowego Zakładu Higieny, wicedyrektor PZH. Współorganizator i pierwszy komendant Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Autor i współautor ponad 130 prac i podręczników.
Inicjator badań monitoringowych żywności w Polsce. Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia oraz współpracownik Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). Przewodniczący Komitetu Ekologii Człowieka PAN, członek wielu komisji, zespołów i komitetów PAN. Redaktor naczelny czasopism: Acta Poloniae Pharmaceutica, Roczniki PZH. Członek założyciel PTToks. Zmarł w 1985 r.

Prof. dr Dennis V. Parkę (Anglia)
(godność członka honorowego nadana w 1984 r.)

Biochemik, Ph.D., D.Sc., C.Chem., FRSc., FIBioL.FRCPath. Urodzony w 1922 r., absolwent Chelsea College i University College Uniwersytetu Londyńskiego. Wieloletni pracownik naukowy St. Mary's Hospital Medical School Uniwersytetu Londyńskiego. Długoletni kierownik Katedry Biochemii Uniwersytetu Surrey w Guildford. Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Chemicznych tegoż Uniwersytetu, doktor honoris causa Akademii Medycznej w Łodzi.
Autor podstawowych prac z zakresu metabolizmu związków organicznych, a także mechanizmów aktywacji metabolicznej i detoksykacji. Ma w dorobku ponad 300 publikacji, w tym wiele pozycji książkowych. Członek szeregu towarzystw naukowych, komitetów i komisji brytyjskich i międzynarodowych. Ekspert FAO, WHO, SGOMSEC, SCOPE. Członek wielu komitetów redakcyjnych, m.in. Xenobiotica, Biochemical Journal, Chemico-Biological Interactions, Acta Poloniae Toxicologica.

Prof. dr hab. Teodor Juszkiewicz
(godność członka honorowego nadana w 1987 r.)

Toksykolog, urodzony w 1922 r., absolwent Wydz. Weterynaryjnego Uniwersytetu MCS w Lublinie, doktor n. wet., prof. zw., stypendysta Fundacji Rockefellera i profesor w Iowa State University (USA). Organizator i wieloletni kierownik Zakładu Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.
Autor ponad 160 prac doświadczalnych z zakresu ekotoksykologii, toksykologii leków, żywności i toksykometrii.
Członek szeregu międzynarodowych towarzystw naukowych, ekspert FAO/WHO i współpracownik Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) oraz przedstawiciel Polski w Codex Alimentarius. Przewodniczący Sekcji Toksykologii i Ochrony Środowiska Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, członek wielu krajowych rad i towarzystw naukowych oraz komisji, m.in. Komisji Leków, Komisji Farmakopei Polskiej. Wieloletni członek Zarządu Głównego PTToks i członek założyciel PTToks.

Prof. dr hab. Witold Seńczuk
(godność członka honorowego nadana w 1988 r.)

Toksykolog, urodzony w 1925 r., absolwent Wydz. Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku, doktor n. farm., prof. zw. Wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii, dziekan Wydziału Farmaceutycznego i prorektor Akademii Medycznej w Poznaniu. Główne zainteresowania: toksykologia przemysłowa, toksykologia żywności i toksykometria. Autor ponad 140 prac doświadczalnych, poglądowych i monografii.
Członek Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN, przewodniczący Komisji Analizy Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego. Członek licznych rad naukowych i towarzystw naukowych, przewodniczący Zarządu Głównego PTToks w latach 1990-1993, członek założyciel PTToks.

Prof. dr Teresa Gessner (USA)
(godność członka honorowego nadana w 1990 r.)

Absolwentka Uniwersytetu Londyńskiego (urodzona w Stanisławowie, do Anglii wyemigrowała w 1939 r.). Pracę naukową rozpoczęła w Zakładzie Biochemii St. Mary's Hospital Medical School, gdzie uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych. W 1959 r. przenosła się do USA. Pracuje kolejno na Uniwersytecie w Cleveland (1959-1962), w Buffalo (State University of New York), a od 1971 r. do chwili obecnej na stanowisku profesora farmakologii i badacza w Zakładzie Farmakologii i Terapii Doświadczalnej w Roswell Park Memorial Institute w Buffalo.
Uczestniczy w badaniach National Cancer Institute oraz National Institute of Environmental Health Sciences. Jej zainteresowania naukowe dotyczą metabolizmu leków, kancerogenów i innych ksenobiotyków, oporności na leki, interakcji leków w ustroju. Jest współautorem ponad 100 publikacji. Jest członkiem licznych brytyjskich i amerykańskich towarzystw naukowych.
W kierowanym przez prof. T. Gessner Zakładzie Terapii Doświadczalnej w Roswell Park Memorial Institute pracę badawczą prowadzą stypendyści z różnych krajów, a stypendyści Polacy spotykają się ze szczególną pomocą i opieką.

Prof. dr hab. Jacek Brzeziński
(godność członka honorowego nadana w 1990 r.)

Toksykolog, urodzony w 1934 r., absolwent Wydz. Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie, dr n. farm., prof. zw., kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii AM w Warszawie. Autor ponad 70 prac poglądowych i doświadczalnych z zakresu toksykologii pestycydów, neurotoksykologii i interakcji związków toksycznych.
Współorganizator Sekcji Toksykologicznej Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego - pierwszego zrzeszenia toksykologów polskich. W okresie 12-letniej działalności Sekcji - sekretarz, przewodniczący i członek zarządu. Inicjator i jeden z organizatorów Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Od początku istnienia Towarzystwa członek Zarządu Głównego, a w latach 1981-1987 przewodniczący Zarządu Głównego. Organizator I Krajowego Zjazdu Naukowego PTToks.
Członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej i Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej. Uczestniczył w pracach Komisji Toksykologii Środowiskowej, Komitetu Ekologii Człowieka PAN, przewodniczący Komisji Analizy Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, członek PT Farmakol. i PT Farmaceutycznego. Redaktor naczelny Acta Poloniae Toxicologica. Zmarł w 2003 r.

Prof. dr Jan Markiewicz
(godność członka honorowego nadana w 1990 r.)

Toksykolog, urodzony w 1919 r., absolwent Wydz. Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor n. przyr., prof. nadzw. Od pierwszych lat powojennych związany z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie, kolejno kierownik Działu Toksykologii Alkoholu, zastępca dyrektora ds. naukowych, a w latach 1965-1992 dyrektor tej placówki.
Autor około 150 prac, w tym podręczniki, skrypty, prace doświadczalne oryginalne i poglądowe. W dorobku naukowym istotne miejsce zajmuje problematyka tła biologicznego w analizie chemicznej. Opatentowany w 1954 r. przez prof. Markiewicza "probierz trzeźwości" znajdował do niedawna powszechne zastosowanie. Ważne miejsce w Jego działalności stanowi problematyka skażenia środowiska (członek Rady Ochrony Środowiska m. Krakowa).
Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, członek licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Zmarł w 1996 r.

Prof. dr hab. Jerzy K. Piotrowski
(godność członka honorowego nadana w 1993 r.)

Toksykolog, urodzony w 1926 r., studia na Wydz. Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego, a następnie Uniwersytetu Łódzkiego, doktor n. przyr., prof. zw. W latach 1956-1973 kierownik Pracowni Metabolizmu Ciał Trujących, a następnie Zakładu Biochemii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Wieloletni kierownik Zakładu Chemii Toksykologicznej Akademii Medycznej w Łodzi, prorektor tejże uczelni.
Główny wykonawca umów polsko-amerykańskich z NIOSH, National Library of Medicine, ekspert-realizator Programu Ochrony Środowiska ONZ, ekspert WHO, konsultant UNEP.
Autor prac z zakresu toksykologii przemysłowej dotyczących monitoringu biologicznego i oceny ekspozycji na związki aromatyczne i inne substancje, z biochemii toksykologicznej nad metalotioneiną nerkową i jej rolą w detoksykacji metali ciężkich oraz z dziedziny toksykokinetyki i toksykometrii.Przewodniczący Komisji Toksykologicznej Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym, członek Komitetu Ekologii Człowieka PAN oraz wielu krajowych rad i towarzystw naukowych. Przewodniczący Zarządu Głównego PTToks w latach 1987-1990, członek założyciel PTToks. Zmarł w 2004 r.
 

Prof. dr Thomas W. Ciarkson (USA)
(godność członka honorowego nadana w 1993 r.)

Absolwent Uniwersytetu Manchester (Anglia). Po uzyskaniu stopnia doktora chemii w tymże Uniwersytecie, w 1956 r. przenosi się do USA. Pracuje kolejno na Uniwersytecie Rochester (1956-1962), w Medical Research Councii UK (19621964), w Instytucie Weizmann'a w Izraelu (1964-1965), a od 1965 r. do chwili obecnej w Uniwersytecie Rocheste-tucie r, najpierw jako profesor, a od 1975 r. jako dyrektor Environmental Health Sciences. Doktor honoris causa Universytetu Umea w Szwecji. Autor licznych prac z zakresu toksykologii metali ciężkich, zwłaszcza rtęci. Współautor ważniejszych osiągnięć naukowych, szczególnie z zakresu toksykologii metylortęci.
Członek wielu komitetów doradczych WHO, UNEP, NIEHS, komitetów redakcyjnych kilku ważniejszych czasopism toksykologicznych, m.in. Tracę Elements in Experimental Medicine, Environmental Research , American Journal of Industrial Medicine, Journal of Toxicology and Environmental Health.

Prof. dr hab. Tadeusz Dutkiewicz
(godność członka honorowego nadana w 1999 r.)

Toksykolog, urodzony w 1923 r., absolwent Wydz. Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego, doktor n. farm., prof. W latach 1951-1961 kierownik Zakładu Toksykologii Przemysłowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, 1961-1962 p.o. dyrektor tego Instytutu, 1962-1972 kierownik Zakładu Chemii Toksykologicznej i Toksykologii Przemysłowej Akademii Medycznej w Łodzi, 1972-1982 z-ca dyrektora ds. naukowych Instytutu Kształtowania Środowiska
w Katowicach, 1982-1986 dyrektor Institute of Pollution Studies, Rivers State University of Science and Technology, Port Haracourt, Nigeria, 1989-1993 kierownik Zakładu Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy
w Łodzi. Autor ponad 400 prac, w tym podręczników (m.in. "Chemia toksykologiczna") i monografii z zakresu toksykologii przemysłowej i toksykologii środowiskowej. Przewodniczący Komisji Analizy Farmaceutycznej Komitetu Chemii Analitycznej i Komisji Toksykologii Środowiskowej Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN, przewodniczący Komisji Toksykologicznej Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym, ekspert WHO, krajowy korespondent IRPTC. Członek licznych rad naukowych, komitetów redakcyjnych czasopism krajowych i międzynarodowych oraz towarzystw naukowych.

Prof. dr hab. Jerzy Krechniak
(godność członka honorowego nadana w 1999 r.)

Toksykolog, urodzony w 1934 r., absolwent Wydz. Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku, doktor n. farm., prof. zw. Wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii, dziekan Wydz. Farmaceutycznego oraz prorektor Akademii Medycznej w Gdańsku.
Autor ponad 100 prac z zakresu toksykologii fluoru i pestycydów oraz toksykologii przemysłowej i środowiskowej.
Członek komitetów redakcyjnych (m.in. Acta Poloniae Toxicolo-gica, Fluoride) i towarzystw naukowych krajowych
i międzynarodowych, organizator IV Zjazdu Naukowego PTToks w Jastrzębiej Górze, przedstawiciel PTToks w EUROTOX oraz członek założyciel PTToks.

Prof. dr hab. Andrzej Starek
(godność członka honorowego nadano w 2005 r.)

Toksykolog urodzony w 1939 r., absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Krakowie, wieloletni kierownik Zakładu Biochemii Toksykologicznej Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor ponad 100 prac doświadczalnych i poglądowych, współautor 3 monografii.
Członek założyciel PTToks, przewodniczący Oddziału Krakowskiego PTToks w latach 1990-1993, przewodniczący Zarządu Głównego PTToks 1993-2002. Organizator V Zjazdu Naukowego PTToks w Krakowie, członek Zespołu Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. Aktualizacji Wykazu NDS i NDN, członek Komisji Toksykologii Środowiskowej Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN.

Prof. dr hab. Marcin Kamiński
(godność członka honorowego nadano w 2008 r.)

Urodzony w 1941 r. absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Wieloletni kierownik Katedry Morfologii a od 2006 także Katedry Histologii i Embriologii ŚAM. W latach 1985 – 1990 pełnił funkcje Prorektora ds. Nauki, a następnie Rektora Śląskiej Akademii Medycznej. Opublikował łącznie ok. 250 prac dotyczących głównie zaburzeń biochemicznych w wątrobie i nerkach pod wpływem ksenobiotyków, uwzględniając w badaniach takie czynniki jak dieta, wiek, niedotlenienie itp.
W latach 1981-1993 był wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym Oddziału Śląskiego PTTOks, od 1993 r. do końca X kadencji był członkiem Zarządu Głównego, w tym okresie przez 2 kadencje (2002-2008) pełnił funkcję wiceprzewodniczącego PTToks. Uczestniczył w pracach komitetów organizacyjnych wielu zjazdów i konferencji naukowych. Prof. M.Kamiński jest współtwórcą wprowadzenia przez KBN rankingu czasopism naukowych, jak Index Copernicus.

Prof. dr hab. Marek Jakubowski
(Godność członka honorowego nadano 1 czerwca 2009 r.)

Prof . dr hab. Marek Jakubowski jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1962 r. pracował w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, początkowo w Pracowni Metabolizmu Ciał Trujących, później w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej IMP w Łodzi. W latach 1982 - 1991 był kierownikiem Zakładu Monitoringu Biologicznego, w latach 1992 – 1996 kierownikiem Zespołu Higienicznych Kryteriów Środowiska, od roku 1997 - kierownikiem Zakładu Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, a od roku 2003 - kierownikiem Zakładu Zagrożeń Chemicznych IMP. Od roku 1987 pełni funkcję Sekretarza Naukowego Instytutu.
Główne zainteresowania naukowe prof. M. Jakubowskiego to badanie kinetyki substancji toksycznych u ludzi, zastosowanie monitoringu biologicznego do oceny narażenia przemysłowego i środowiskowego, ocena skutków zdrowotnych narażenia na metale (arsen, mangan, kadm, ołów) w środowisku pracy i w środowisku życia, diagnostyka laboratoryjna ostrych zatruć. Jest autorem ponad 130 prac z zakresu toksykokinetyki, monitoringu biologicznego narażenia na czynniki chemiczne, szacowania ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych narażenia na czynniki chemiczne, a także rozdziałów w prestiżowych podręcznikach takich jak Patty’s Toxicology czy Handbook on the Toxicology of Metals. Prof. M. Jakubowski był przewodniczącym zespołów opracowujących dla Ministerstwa Zdrowia programy specjalizacji w zakresie toksykologii dla farmaceutów oraz zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej dla diagnostów laboratoryjnych. W PTToks aktywnie działał od 1978 r., przez pięć kolejnych kadencji był wiceprzewodniczącym ZG Towarzystwa (do 2008r.), pełnił także funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Rejestru Toksykologów przy ZG PTToks.

Prof. dr hab. Jerzy Orłowski
(godność członka honorowego nadano 26 maja 2010 r.

Prof. Jerzy Orłowski – toksykolog urodzony w 1940 r., był absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu. Bezpośrednio po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Toksykologicznej i Sądowej AM w Poznaniu i tą uczelnią związany był przez całe swoje zawodowe życie. Tematyka badawcza ewaluowała w trakcie rozwoju naukowego: początkowo zajmował się analizą alkaloidów, później oceną narażenia zawodowego na rozpuszczalniki, analizą wydalanych metabolitów, a w końcu wzajemnym oddziaływaniem ksenobiotyków na ich metabolizm i parametry monitoringu biologicznego. Prof. Jerzy Orłowski był promotorem 44 prac magisterskich oraz 4 ukończonych prac doktorskich. Dorobek naukowy prof. J. Orłowskiego obejmuje 79 prac oryginalnych, 58 prac wykonanych dla potrzeb gospodarki, niepublikowanych z uwagi na zastrzeżenia zleceniodawcy, 3 dokumentacje NDS. Profesor J. Orłowski był związany z Polskim Towarzystwem Toksykologicznym od początku swojej działalności zawodowej, pełniąc szereg ważnych funkcji dla Towarzystwa i środowiska toksykologów Był czterokrotnym przewodniczącym Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego i Sądu Koleżeńskiego PTToks. Był ekspertem Komisji Toksykologicznej Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym, członkiem Komisji Analizy Toksykologicznej PAN, członkiem Zespołu Ekspertów d/s Czynników Chemicznych Międzyresortowej Komisji d/s Aktualizacji Wykazu Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych w środowisku pracy, ekspertem Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Zmarł w listopadzie 2010 r.

Prof. dr hab. Konrad Rydzyński
(tytuł członka honorowego nadano 19 września 2011 r.)

Prof . dr hab. Konrad Rydzyński jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi. Z Akademią Medyczną, WAM a później z Instytutem Medycyny pracy jet też związany przez cały okres pracy zawodowej. Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński jest wybitnym naukowcem i specjalistą w dziedzinie oceny toksyczności substancji i preparatów chemicznych oraz genotoksyczności i działania rakotwórczego czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy. Ma udokumentowany dorobek naukowy w ponad 140 publikacjach o zasięgu międzynarodowym, z których znaczna część dotyczy szeroko pojętego zdrowia publicznego. Jego prace były wielokrotnie cytowane.
Profesor Konrad Rydzyński jest członkiem Towarzystwa od 1985 roku. Zawsze był jego aktywnym działaczem, zaś od roku 1999 sprawował również ważne funkcje przedstawicielskie. Członek Zarządu Głównego PTToks (1990-2002), Prezes Zarządu Głównego PTToks w kadencjach 2002-2005 i 2005-2008.

Działalność Pana Profesora została zauważona również w Europie, gdyż w latach 1996-2002, jako pierwszy spośród członków PTToks zasiadał w Zarządzie Głównym EUROTOX-u. W tym okresie wykazywał się bardzo aktywną działalnością na polu międzynarodowym, miedzy innymi w latach 1995-97 prowadził wykłady na temat szacowania ryzyka na kursach organizowanych przez EUROTOX, a w roku 1995 zorganizował w Łodzi kurs EURTOX-u „Principles of Risk Assessement form Chemical Exposure”. Był również inicjatorem i głównym organizatorem zjazdu EUROTOX, który odbył się w Krakowie w roku 2005 i okazał się wielkim sukcesem. Profesor Rydzyński przyczynił się również do stworzenia krajowego i europejskiego rejestru toksykologów. Jego duża aktywność na forum krajowym i międzynarodowym zaowocowała wpisaniem PTToks. w poczet członków IUTOX, w którym aktywnie reprezentował Polskę, między innymi w latach 2001-2007 był dyrektorem w Zarządzie Głównym IUTOX.

Prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk
(tytuł członka honorowego nadano 16 września 2014 r.)

Prof. J. Moniuszko-Jakoniuk jest absolwentką Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku. Pracę zawodową rozpoczęła w Zakładzie Farmakologii AM, później pracowała w Zakładzie Toksykologii AM, przekształconym w międzywydziałową Katedrę Toksykologii. W pracy naukowej skupiała się na badaniach nad wpływem peptydów i aminokwasów na transport leków i w konsekwencji na funkcję narządów i tkanek oraz nad badaniem mechanizmów oddziaływania substancji toksycznych na organizm i poszukiwaniem biochemicznych markerów narażenia na te substancje. Pani prof. J. Moniuszko-Jakoniuk jest autorem lub współautorem 251 prac poglądowych i doświadczalnych, w tym 152 opatrzonych IF. Była promotorem 100 prac magisterskich, 16 prac doktorskich i opiekunem 10 rozpraw habilitacyjnych. Od wielu lat prof. J. Moniuszko-Jakoniuk aktywnie uczestniczy w pracach PTToks – była założycielem i pierwszą przewodniczącą Oddziału Białostockiego PTToks. W 1991 r. została członkiem prezydium ZG PTToks oraz członkiem Komisji Współpracy z Zagranicą tego Towarzystwa. W latach 1985-1995 prof. J. Moniuszko-Jakoniuk była inicjatorem zorganizowania 5 konferencji toksykologicznych, a także głównym organizatorem 2 ogólnokrajowych konferencji PTToks. Za zaangażowanie w pracę PTToks prof. J. Moniuszko-Jakoniuk otrzymała medal XXV-lecia Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

Prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki
(tytuł członka honorowego nadano 16 września 2014 r.)

Urodził się w rodzinie z tradycjami farmaceutycznymi. Studiował na Wydziale Farmaceutycznym w Akademii Medycznej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął zaraz po studiach w Państwowym Zakładzie Higieny, początkowo w Zakładzie Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, a następnie w Zakładzie Toksykologii Środowiskowej, przekształconym następnie w Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka. Prof. dr hab. Jan K. Ludwicki jest wybitnym naukowcem i specjalistą w dziedzinie toksykologii środowiskowej i eksperymentalnej. Ma udokumentowany dorobek naukowy w ponad 210 publikacjach o zasięgu międzynarodowym, z których większość ma charakter eksperymentalny, pozostałe to prace przeglądowe, monograficzne, poglądowe, artykuły popularyzujące zagadnienia związane z bezpieczeństwem chemicznym, które są licznie cytowane. Ponadto, jest współautorem słownika terminów toksykologicznych, przewodnika po terminologii: toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka, doniesień na zjazdach naukowych, rozdziałów w podręcznikach. Znaczna część publikacji prof. dr hab. Jana K. Ludwickiego dotyczy szeroko pojętego zdrowia publicznego. Dorobek naukowy prof. dr hab. Jana K. Ludwickiego charakteryzuje Index Hirscha wg WoS równy 15. Poza pracą naukową prof. J.K. Ludwicki prowadzi również aktywną działalność dydaktyczną, która zaowocowała m.in. 5 pracami doktorskimi wykonanymi oraz 1 otwartym przewodem doktorskim. Ponadto, prof. J.K.Ludwicki prowadził wykłady na studiach specjalizacyjnych na Io i IIo w zakresie higieny i epidemiologii, kierował 12 pracami specjalizacyjnymi pracowników PIS na Io specjalizacji w zakresie analityki sanitarnej, a także wykłady na szkoleniach dla pracowników PIS w zakresie akredytacji i wdrażania systemów jakości w laboratoriach. Prof. J.K. Ludwicki jest aktywnym działaczem PTToks. W latach 1992-1999 był przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, a od 2008 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego ZG PTToks. (2008-2011; 2011-2014, 2014-2017)

 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz