English version

Nagrody i wyróżnienia.

Zarząd Główny PTToks przyznaje nagrody za prace naukowe, stanowiące istotny wkład w rozwój wszystkich dziedzin toksykologii, opublikowane w okresie między zjazdami.

Na VI Zjeździe Naukowym PTToks w Nałęczowie nagrody otrzymali:

• dr hab. Sławomir Czerczak (IMP Łódź) za pracę pt. "Model oceny toksyczności dymów wulkanizacyjnych";
• dr Danuta Ligocka (IMP, Łódź) za pracę pt. "Metabolizm 1,3( C)-dioksolanu i 1,3,5-(U- C)-trioksanu w ustroju szczura";
• dr Beata Zięba-Proc (AM Poznań) za pracę pt. "Wzajemny wpływ trichloroetylenu i trimetoprimu na ich metabolizm u szczurów".

Na VII Zjeździe Naukowym PTToks w Międzyzdrojach nagrody otrzymali:

• dr hab. Andrzej Posyniak (PIWet Puławy) za pracę pt. "Wykrywanie i oznaczanie pozostałości leków weterynaryjnych w żywności pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii cieczowej";
• dr Sławomir Brzeźnicki (IMP Łódź) za pracę pt. "Możliwość wykorzystania oznaczeń 1-hydroksypirenu w moczu do oceny zawodowego narażenia na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne";
• dr Katarzyna Czaja (PZH Warszawa) za cykl publikacji pt. "Organochlorine pesticides, HCB, and PCBs in human milk in Poland". Bull Environ. Contam. Toxicol, 1997, 58, 769-775.; "Effect of age and number of deliveries on mean concentration of organochlorine compounds in human breast milk in Poland". Ibidem, 1997, 59, 407-413.; "Exposure of infants to połychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides from mothers milk". Organohalogen Compounds 1998, 38,109-112.

Ponadto wyróżniono pracę dr Stanisława Semeniuka (PIWet Puławy) pt. "Chromatograficzna analiza pozostałości leków weterynaryjnych z grupy nitroimidazoli w tkankach zwierząt".

Podczas VIII Zjazdu Naukowym PTToks w Łodzi wręczone zostały dyplomy za najlepsze prace doktorskie.

Nagrodę I stopnia uzyskała:
• dr Małgorzata Trzcinka-Ochocka (IMP, Łódź) za pracę pt. "Określenie wpływu przewlekłej ekspozycji zawodowej na kadm na funkcje nerek - prognostyczna wartość badań z dziedziny monitoringu biologicznego";
• dr Paweł Struciński (PZH, Warszawa) za pracę pt .Ocena zależności między wielkością tkankową depozytów wybranych ksenoestrogenów chloroorganicznych a występowaniem nowotworów gruczołu piersiowego u kobiet"
• dr Anna Kilanowicz (AM Łódź) za pracę pt. "Kinetyka rozmieszczania, wydalania i metabolizm wybranych pochodnych alkilowych naftalenu u szczura".

Wyróżnienia przyznano:
• dr Dorocie Wiadernej (IMP, Łódź) za pracę pt. "Neurotoksyczność trimetylobenzenów: pseudokumen (1,2,4-trimetylobenzen) i hemimeliten (1,2,3-trimetylobenzen). Ocena długotrwałych skutków inhalacyjnego narażenia na podstawie analizy wybranych form zachowania u szczura";
• dr Andrzejowi Dekundzie (IMW Lublin) za pracę pt. "Wpływ antagonistów kwasu n-metylo-d-asparginowego na toksyczne działanie związków hamujących aktywność acetylocholinoestazy oraz na efektywność atropiny w zatruciach tymi związkami"

Podczas tego Zjazdu zaprezentowano blisko 170 plakatów.

Organizatorzy postanowili uhonorować szczególnie młodych uczestników. Przeprowadzono konkurs na najlepszy plakat dla uczestników Zjazdu, będących członkami Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, którzy nie przekroczyli 35 roku życia.
Główna nagroda przyznana została dr Elżbiecie Bruchajzer (AM Łódź) za plakat pt. "Wpływ 1,2,4-tribromobenzenu na biosyntezę hemu w organizmie szczurów".

Wyróżnienia natomiast otrzymali:
• dr Małgorzata Brzóska (AM Białystok) za plakat pt. "Właściwości mechaniczne kości udowej samic szczura przy niskim narażeniu na kadm".
• dr Mariusz Ścisłowski (UJ Kraków) za pracę pt. "Zastosowanie techniki HPLC/MS w ocenie zatrucia śmiertelnego digoksyną w aspekcie orzecznictwa sądowo-lekarskiego".

Na Walnym Zjeździe Delegatów w Warszawie w październiku 2005 r. wręczono członkom Towarzystwa nagrody za prace naukowe (wykonane w latach 2002-2005):

Io dr hab. Małgorzacie M. Brzósce (AM Białystok) za rozprawę habilitacyjną „Wpływ kadmu zastosowanego w stężeniach odpowiadających narażeniom środowiskowym i zawodowym ludzi na układ kostny szczurów”
IIo dr Franciszkowi Burdanowi (AM Lublin) za rozprawę habilitacyjną „Wpływ selektywnych i nieselektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2 na rozwój zarodkowy i płodowy szczura szczepu Wistar, ze szczególnym uwzględnieniem szkieletu”

Dwie równorzędne IIIo przyznano dr hab. Jolancie Gromadzińskiej (IMP Łódź) za rozprawę habilitacyjną pt. „Ocena potencjału antyoksydacyjnego w narażeniu na tlenki azotu – badania populacyjne i model zwierzęcy” oraz dr Edycie Reszce (IMP Łódź) za pracę doktorską pt. „Rola genotypu S-transferazy glutationowej i stresu oksydacyjnego u pacjentów z rozpoznanym rakiem płuca, narażonych na kancerogeny w środowisku pracy”.
Wyróżnienie otrzymał dr Tomasz Janus (PAM Szczecin) za pracę doktorską pt. „Diagnostyka i opiniowanie wyników w sądowo-toksykologicznej analizie amfetamin”.

W dniach 9-12.09.2008 w Szczyrku odbył się kolejny IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. W trakcie zjazdu za prace naukowe wykonane w okresie 2005-2008 r. przyznano 2 nagrody:

Io dr hab. Jarosławowi Dudce (AM Lublin) za rozprawę habilitacyjną pt. „Ocena wpływu doksorubicyny na mięsień sercowy szczurów z doświadczalnie obniżoną aktywnością tarczycy wywołaną metizolem”
IIo dr hab. Marii Mincie (UW-M, Olsztyn) także za pracę habilitacyjną pt. „Hodowle pierwotne komórek zarodkowych w ocenie chemicznej teratogenezy”

Nagrodzono także młodych uczonych za najlepsze prezentacje prac badawczych. W tej grupie I nagrodę otrzymała mgr Katarzyna Bogus i wsp. (AM Katowice) za pracę „Biochemiczna, morfologiczna i histochemiczna ocena skutków niepożądanych długotrwałego podawania analogu GnRL-dalareiny – w przysadce mózgowej, wątrobie i krwi szczurów”. Przyznano ponadto 2 wyróżnienia: mgr Agnieszce Pedrycz (UM Lublin) za platkat pt. „HSP70 jako biomarker stresu tlenowego wywołanego adriamycyną” oraz mgr Ewie Jabłońskiej i wsp. (IMP Łódź) za plakat pt. „Aktywność perkosydazy glutationowej w zależności od stężenia selenu w osoczu u osób z różnym genotypem GPx1”.

W trakcie pierwszej edycji warsztatów toksykologicznych NOWE TRENDY W TOKSYKOLOGII
(Łódź 2009 r.):

wyróżniono dwie prace prezentowane w formie plakatów nagrodami ufundowanymi przez ZG PTToks. Laureatkami tych nagród były:
Io dr Krystyna Sitarek i wsp. (IMP Łódź) za pracę pt. „Ocena płodności, gonadotoksyczności i markerów stresu oksydacyjnego u szczurów narażanych na rozpuszczalniki organiczne”,
IIo dr Danuta Pieniążek i wsp. (IMP Łódź) za prezentację pt. „Aktywność enzymatyczna tempo syntezy acetylocholinoesterazy w zatruciu pestycydem fosforoorganicznym”

W czasie kolejnej Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego „Toksykologia w Służbie publicznej” w Juracie w 2011 r. nagrodzono członków Towarzystwa za najlepsze prace naukowe opublikowane w latach 2009-2011.:

Nagrodę Io otrzymał dr hab. Marek Murias (UMP Poznań) za rozprawę habilitacyjną pod tytułem „Aktywność biologiczna analogów resweratrolu”. dr Joanna Arkusz (IMP Łódź) otrzymała nagrodę IIo za rozprawę doktorską „Indukcja ekspresji genu interleukiny-1 w hodowanych in vitro komórkach prezentujących antygen jako potencjalny wskaźnik działania uczulającego związków chemicznych”. Przyznano ponadto 2 równorzędne nagrody IIIo: dr hab. Sławomirowi Kasperczykowi (ŚUM, Katowice) za rozprawę habilitacyjną „Wpływ N-acetylocysteiny, β-karotenu i α-tokoferolu na stres oksydacyjny i układ antyoksydacyjny u pracowników zawodowo narażonych na związki ołowiu” oraz dr Ewie Jabłońskiej (IMP Łódź) za rozprawę doktorską „Wpływ polimorfizmu genetycznego selenobiałek i statusu selenowego na ryzyko zachorowania na raka płuc”.

W trakcie warsztatów naukowych NOWE TRENDY W TOKSYKOLOGII: Nanocząstki i nanomateriały (Łódź, 2012 r.) przyznano 3 nagrody dla młodych pracowników nauki za najlepsze plakatowe przedstawienie wyników badań:

Io mgr inż. Patrycji Łyczkowskiej i wsp. (IW Łódź) za pracę p.t. „Modyfikacje włókniny PET koloidem z nanocząstkami srebra”
IIo mgr Monice Cywińskiej i wsp. (WUM Warszawa) za pracę p.t. „ Magnetyczne nanomateriały indukują procesy apoptozy w komórkach rakowych”
IIIo mgr inż. Krzysztofowi Cendrowskiemu i wsp. (ZUT Szczecin) za pracę pt. „Antybakteryjne właściwości mezoporowatych nanosfer krzemionkowych”.

Kolejna edycja warsztatów naukowych NOWE TRENDY W TOKSYKOLOGII: pierwiastki toksyczne i niezbędne (Łódź, 2013 r.) uhonorowała nagrodami za najlepsze posterowe prezentacje wyników badań:

IoEdytę Wieczorek i wsp. (IMP Łódź) za pracę pt. „Profil stężeń wybranych mikroelementów (Se, Zn, Cu) i aktywności enzymów zaangażowanych w regulację potencjału redoks u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego”
IIoMagdalenę Król i wsp. (IMP Łódź) za pracę pt. „Stężenie selenu i markery stresu oksydacyjnego u kobiet z przewodowym nowotworem piersi o różnym stopniu złośliwości guza”
IIIoMarzenę Wielanek i wsp. (UŁ Łódź) za pracę pt. „Ochronne działanie związków selenoorganicznych ekstrahowanych z korzeni transformowanych przed oksydacyjną toksycznością kadmu w teście in vitro”

W trakcie Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego „Człowiek, żywność, środowisko – problemy współczesnej toksykologii” Olsztynie w 2014 r.:

Laureatką nagrody Io za najlepszą pracę doktorską wykonaną i obronioną w minionej kadencji ZG oraz cykl tematycznie zbliżonych publikacji została dr Agnieszka Hernik (PZH Warszawa) „Ocena pre- i postnatalnego narażenia człowieka na antropogenie chloro i bromopochodne związki organiczne”.

 

 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz