English version

Zjazdy naukowe, konferencje, sympozja.


Zjazdy PTToks są najszerszą formą prezentacji dorobku naukowego polskich toksykologów w zakresie wszystkich dziedzin toksykologii. Przyczyniają się one do rozwoju toksykologii jako nauki i stanowią wkład środowiska toksykologów w ochronę zdrowia społeczeństwa. Zjazdy PTToks wzbogacają również dorobek polskiej i światowej nauki.

Od 1981 r., regularnie co 3 lata odbywają się zjazdy Towarzystwa. Organizatorami zjazdów są Zarządy Oddziałów wspomagane przez ZG.

Pierwszy Zjazd PTToks odbył się w 1981 r. w Warszawie (organizator Oddział Warszawski), drugi w 1984 r. w Łodzi (organizator Oddział w Łodzi), trzeci w 1987 r. w Kozubniku (organizator Oddział Śląski), czwarty w 1990 r. w Jastrzębiej Górze (organizator Oddział Gdański), piąty w 1993 r. w Krakowie (organizator Oddział Krakowski), szósty w 1996 r. w Nałęczowie (organizator Oddział Lubelski) oraz siódmy w 1999 r. w Międzyzdrojach (organizator Oddział Szczeciński). Organizatorami Kolejnych zjazdów były Zarządy Oddziału Łódzkiego (2002 r., Łódź), Śląskiego (2008 r. w Szczyrku), Warszawskiego (2011 r. w Juracie) Warmińsko-Mazurskiego (2014 r. w Olsztynie).
Tematyka zjazdów PTToks jest odzwierciedleniem kierunku prac badawczych prowadzonych przez członków PTToks.

I Zjazd PTToks był podsumowaniem osiągnięć naukowych polskich toksykologów przed 1981 r. Wygłoszono 214 referatów i doniesień naukowych, których tematyka koncentrowała się na różnych aspektach szkodliwego oddziaływania związków chemicznych na żywe organizmy i środowisko.

II Zjazd PTToks odbył się pod hasłem "Zagrożenie chemiczne a ochrona zdrowia człowieka". W Zjeździe uczestniczyło 400 osób. Wygłoszono 250 referatów i doniesień naukowych w czterech sesjach: l) Toksyczność i mechanizmy działania substancji chemicznych;
2) Metodyka oceny narażenia na czynniki toksyczne; 3) Toksykologia zawodowa i środowiskowa; 4) Toksykologia kliniczna i sądowa.

III Zjazd PTToks służył wymianie naukowych doświadczeń nt. "Toksykologia a zdrowie i ochrona środowiska człowieka". Wygłoszono 277 referatów i doniesień naukowych zgrupowanych w czterech sesjach tematycznych: l) Toksykologia doświadczalna; 2) Metodyka oceny narażenia na czynniki toksyczne; 3) Toksykologia zawodowa i ekotoksykologia; 4) Toksykologia kliniczna i sądowa.

Głównym hasłem IV Zjazdu PTToks był Program Bezpieczeństwa Chemicznego w Polsce. Problematyce tej poświęcono dyskusję okrągłego stołu. Poza tym obrady odbywały się w kilku sesjach tematycznych (toksykologia środowiskowa, toksykologia doświadczalna, toksykologia zawodowa, analiza toksykologiczna, toksykologia kliniczna i sądowa). Uczestnicy Zjazdu wygłosili 250 referatów i doniesień naukowych. Przeważała tematyka dotycząca środowiska pracy oraz skażeń środowiska ogólnego. Gośćmi Zjazdu byli naukowcy z USA, Niemiec i Związku Radzieckiego.

V Zjazd PTToks (Kraków 1993 r.) odbył się pod hasłem "Toksykologia w służbie społeczeństwa". W Zjeździe uczestniczyło 300 osób, w tym goście z Finlandii, USA, Rosji i Republiki Czeskiej. Wygłoszono 238 referatów i doniesień naukowych. Obrady odbywały się w następujących sesjach: 1) Biological action of xenobiotics; 2) Toksykologia środowiskowa; 3) Toksykologia doświadczalna; 4) Biochemia toksykologiczna; 5) Toksykologia kliniczna, sądowa i społeczna; 6) Analiza toksykologiczna; 7) Toksykologia przemysłowa. Ponadto odbyła się konferencja okrągłego stołu poświęcona edukacji toksykologicznej.

Hasłem VI Krajowego Zjazdu PTToks (Nałęczów 1996 r.) była "Toksykologia a zagrożenia cywilizacyjne". W Zjeździe wzięło udział około 300 osób, w tym uczestnicy ze Szwecji, Francji i Niemiec. Gościem Zjazdu był poprzedni prezydent EUROTOX - prof. G. Dirheimer. Wygłoszono 245 referatów i doniesień naukowych, zgrupowanych w dziewięciu sesjach tematycznych (toksykologia metali, toksykologia przemysłowa, metody i ogólne problemy toksykologii, toksykologia pestycydów, biochemia toksykologiczna, toksykologia środowiskowa, toksykologia kliniczna, ocena działania toksycznego substancji chemicznych - metody i strategie postępowania, toksykologia leków i używek).

W VII Krajowym Zjeździe PTToks (Międzyzdroje, 1999 r.) wzięło udział ponad 300 osób reprezentujących około 140 instytucji naukowych. Wygłoszono 257 referatów i doniesień naukowych. Obrady odbywały się w kilku sesjach tematycznych (toksykologia doświadczalna, biochemia i analityka toksykologiczna, toksykologia pestycydów, toksykologia środowiskowa, toksykologia kliniczna i sądowa, toksykologia pochodnych węglowodorowych, genotoksykologia i immunotoksykologia, toksykologia ustawodawcza). Podczas Zjazdu odbyło się IX Satelitarne Sympozjum Fluorowe. Ponadto przeprowadzono sesję warsztatową poświęconą edukacji, szkoleniu i prawnym rozwiązaniom w toksykologii.

W dniach 8-11 września 2002 r. Oddział Łódzki PTToks zorganizował kolejny VIII krajowy Zjazd członków Towarzystwa. W ciągu 3 dni roboczych odbyło się 18 sesji naukowych, w tym 3 anglojęzyczne. Wśród blisko 250 uczestników zjazdu byli także goście ze Szwecji, z Niemiec, z Węgier, oraz duża grupa uczestników z Ukrainy oraz Litwy. Nowością było wprowadzenie do sesji naukowych epidemiologii toksykologicznej połączonej z biologią molekularną, udziału niezbędnych pierwiastków śladowych w procesach in- i detoksykacji. Przez cały czas trwania zjazdu prezentowane były także doniesienia plakatowe.
W trakcie Zjazdu odbył się Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, który wybrał na nową kadencję władze Towarzystwa. Przewodniczącym ZG PTToks został wybrany prof. Konrad Rydzyński.

W 2005 r. PTToks był współorganizatorem 42 Międzynarodowego Zjazdu Europejskich Towarzystw Toksykologicznych EUROTOX 2005. Zjazd ten odbył się w Krakowie w dniach 11-14 września 2005. Łącznie na zjeździe zorganizowano 3 sesje plenarne, 15 sympozjów oraz warsztatów (sesje równoległe). Równocześnie odbyły się 23 tematyczne sesje posterowe, na których zaprezentowano ponad 600 doniesień plakatowych. Streszczenia prac prezentowanych na EUROTOX2005 drukowano w suplemencie Toxicology Letters, zaś w kolejnym numerze ToxLett zamieszczono 10 wybranych prac prezentowanych na zjeździe. Tradycyjnie w przeddzień zjazdu zorganizowano cztery Continuing Education Courses w których udział wzięło 118 osób. W zjeździe uczestniczyło blisko 900 osób, w tym 92 uczestników z polskich ośrodków naukowych. Staraniem organizatorów zjazdu z ramienia PTToks ufundowano 17 stypendiów dla młodych naukowców, ponadto 4 stypendia zostały ufundowane przez międzynarodowe organizacje toksykologiczne. Obradom naukowców towarzyszyła tradycyjnie prezentacja najnowszej aparatury, sprzętu i odczynników. Dla firm prezentujących najnowsze zdobycze technologiczne przygotowano 88 stoisk wystawowych.
Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, który odbył się w listopadzie 2005 r.wybrał na nową kadencję władze Towarzystwa. Przewodniczącym ZG PTToks został ponownie wybrany prof. Konrad Rydzyński.

W dniach. 8–12 września 2008 r. odbył się IX Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, zorganizowany przez Oddział Śląski Towarzystwa. Spotkanie to było wyjątkowe, iż przypadło w roku Jubileuszu 30-lecia PTToks. Historii Towarzystwa poświęcona też byłą sesja inaugurująca zjazd. W przededniu zjazdu organizatorzy umożliwili osobom zainteresowanym udział w kursie „Praktyczne aspekty wdrożenia rozporządzenia dotyczącego chemikaliów REACH w przedsiębiorstwie”. Następnego dnia chętni mogli również uczestniczyć w warsztatach „Workshop: REACH implementation in Poland and neigh¬bour¬ing countries”. W warsztatach tych uczestniczyli eksperci pracujący przy implementacji REACH w krajach europejskich: prof. dr Kees van Leeuwen (TNO Quality of Life, Zeist), dr Yuri Bruinen de Bruin (RIVM/Expertise Centre for Substances (SEC), Bilthoven), dr Liliya Najaran (Department of Toxicology, Republican Scien¬tific and Practical Centre of Hygiene, Minsk), dr Jerzy Majka (Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi). W trakcie zjazdu przedstawiono 5 referatów plenarnych oraz odbyło się 7 sesji głównych i dwie sesje plakatowe. Tematyka sesji plenarnych dotyczyła nowoczesnych trendów współczesnej toksykologii: nanoczątki, regeneracja narządów, genotoksyczność, biomarkery w badaniach epidemiologii środowiskowej, bioterroryzm. W sesjach głównych przedstawiono łącznie 45 doniesień związanych tematycznie z: oceną środowiskowego narażenia na czynniki toksyczne, toksykologią kliniczną i sądową, oceną wczesnych skutków narażenia, neurotoksykologią, stresem oksydacyjnym i genotoksycznością, genetycznymi uwarunkowaniami wrażliwości osobniczej na ksenobiotyki, toksykologią żywności i żywienia. Tradycyjnie zorganizowano 2 sesje plakatowe, na który przedstawiono 123 prezentacje posterowe. Dziewiąty Krajowy Zjazd PTToks zgromadził w Szczyrku około 180 osób reprezentujących wszystkie dziedziny toksykologii z całego kraju i nie tylko. Staraniem organizatorów przygotowano suplement do „Acta Toxicologica” – 2008; 16 (Suplement) – w którym opublikowano streszczenia wszystkich prezentowanych na ¬Zjeź¬dzie komunikatów naukowych.
W trakcie trwania Zjazdu odbyło się również Posiedzenie Delegatów Oddziałów PTToks połączone z Wyborami Zarządu Głównego. Nowym przewodniczącym został prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz.

W dniach 19-22 września 2011 w Juracie odbyła się kolejna X Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego „Toksykologia w Służbie publicznej”. Organizatorem tej konferencji był Oddział Warszawski PTToks, pod patronatem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.
Program konferencji obejmował:

- wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dr hab. Krzysztofa Skórę (Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego) na temat występowania ssaków w Bałtyku;
- dwa wykłady plenarne:
- prof. dr hab. Zbigniewa Fijałka (Narodowy Instytut Leków) na temat sfałszowanych leków, suplementów diety oraz nowych narkotyków syntetycznych,
- prof. dr hab. Jana K. Ludwickiego (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny) na temat probabilistycznej, deterministycznej i skumulowanej oceny ryzyka;
- wykłady w następujących sesjach tematycznych:

• Leki zafałszowane, dopalacze (6 wykładów);
• Toksykologia żywności (6 wykładów);
• Analityka w toksykologii (5 wykładów);
• Toksykologia eksperymentalna (12 wykładów);
• Ocena ryzyka (5 wykładów);
• Ekotoksykologia (5 wykładów);
• Toksykologia kliniczna, toksykologia sądowa (5 wykładów);
• Varia (4 wykłady).

Ponadto, każdej sesji tematycznej towarzyszyły sesje plakatowe, na których zaprezentowano 80 doniesień plakatowych. Łącznie przedstawiono 131 doniesień ustnych i plakatowych, w konferencji uczestniczyło około 180 przedstawicieli licznych uczelni wyższych i instytutów naukowych w kraju.
W ramach Konferencji zorganizowano również dyskusję okrągłego stołu poświęconą zagrożeniom dla zdrowia wynikającym ze stosowania zafałszowanych środków ochrony roślin, w której wzięli udział eksperci ze świata nauki zajmujący się bezpieczeństwem stosowania środków ochrony roślin i przedstawiciele producentów tych środków zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Ochrony Roślin.
Jako materialny efekt Konferencji zostało przygotowane opracowanie monograficzne pt.: „Toksykologia w ocenie bezpieczeństwa chemicznego ludności”, które składało się z trzech części tematycznych:

• Toksykologia żywności (11 rozdziałów);
• Toksykologia doświadczalna i kliniczna (8 rozdziałów);
• Toksykologia środowiskowa i ekotoksykologia (5 rozdziałów).
 

W trakcie Zjazdu odbył się Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, który zatwierdził dotychczasową pracę Zarządu Głównego i wybrał na nową kadencję władze Towarzystwa. Przewodniczącym ZG PTToks na kolejną kadencję został wybrany prof. Wojciech Wąsowicz.
W trakcie tego zjazdu podjęto ważne dla członków Towarzystwa decyzje:
- podniesiono roczną składkę dla członków PTToks do 60 zł
- zawieszono bezterminowo wydawanie Acta Toxicologica, ze względu na niewielkie zainteresowanie środowiska publikowaniem prac w tym czasopiśmie.

Kolejna XI konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks pod hasłem „ Człowiek, żywność, środowisko – problemy współczesnej toksykologii” została zorganizowana przez Oddział Warmińsko-Mazurski PTToks w Olsztynie w dniach 16-19 września 2014 r. Konferencja objęta została Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W programie konferencji obejmował wykład inauguracyjny prof. Stanisława Archemczyka nt. Epidemii wśród ludzi i zwierząt na Warmii i Mazurach, 3 wykłady plenarne poświęcone toksykologii środowiskowej (prof. A. Sapota), komórkom macierzystym (prof. M. Kamiński) i substancjom zaburzającym gospodarkę hormonalną (dr D. Wiaderna). W siedmiu tematycznych sesjach zaprezentowano łącznie 34 prace, zaś w sesjach plakatowych – 110 posterów. W konferencji uczestniczyło łącznie 160 osób, w tym grupa uczonych z Czech.
W trakcie zjazdu firma BIOANALYTIC zorganizowała warsztaty nt. przygotowywania prób dla nowoczesnych technik analitycznych, ponadto przedstawiciele 4 firm produkujących aparaturę pomiarową prezentowali najnowsze aparaty i ich zastosowanie w analizach chemicznych, biologicznych, analizie obrazu itp. Dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, możliwe było zaproszenie na konferencję 5 członków honorowych Towarzystwa oraz wykładowców na wykłady plenarne.
W trakcie Konferencji odbył się Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, który zatwierdził dotychczasową pracę Zarządu Głównego i wybrał na nową kadencję władze Towarzystwa. Przewodniczącym ZG PTToks na kolejną, trzecią kadencję został wybrany prof. Wojciech Wąsowicz.

 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz