English version

Historia Pttoks.


   Analityka toksykologiczna była najczęściej uprawianą dziedziną toksykologii w Polsce. Specjalność ta, reprezentowana głównie przez zakłady chemii toksykologicznej i sądowej na oddziałach farmaceutycznych uniwersytetów, pracowała dla potrzeb medycyny sądowej. Wraz z intensywnym uprzemysłowieniem kraju po drugiej wojnie światowej pojawiły się nowe problemy, szczególnie z dziedziny toksykologii przemysłowej i środowiskowej. Dalszych problemów toksykologicznych dostarczyła postępująca chemizacja rolnictwa, a zwłaszcza stosowanie środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i leków weterynaryjnych. To wpłynęło na rozwój toksykologii klinicznej, przemysłowej i weterynaryjnej. W Polsce powstało wiele jednostek badawczych zajmujących się różnymi problemami współczesnej toksykologii, działających nie tylko w ramach Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, ale także innych resortów, takich jak Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministerstwo Przemysłu Chemicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej. Powstała potrzeba kształcenia toksykologów oraz stworzenia ram organizacyjnych dla współpracy specjalistów zajmujących się różnymi problemami toksykologicznymi.
   Pierwszą organizacją skupiającą polskich toksykologów była Sekcja Toksykologiczna Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego utworzona z inicjatywy prof. Władysława Rusieckiego w 1966 r. Zorganizowała ona I Sympozjum Toksykologiczne we Wrocławiu w 1968 r. W następnych latach Sekcja Toksykologiczna zorganizowała sześć ogólnopolskich sympozjów. W największym z nich, zwołanym w 1976 r do Lublina, brało udział około 300 uczestników, którzy wygłosili 226 referatów. Z biegiem lat tematyka badań i problemów toksykologicznych zaczęła przekraczać ramy Sekcji Toksykologicznej PTFarmakol. Głównym zainteresowaniem PTFarmakol. w dziedzinie toksykologii były przede wszystkim ostre i przewlekłe zatrucia lekami, interakcje farmakodynamiczne i farmakokinetyczne leków, lekozależność, kliniczne badania zatruć lekami oraz toksykologiczna ocena nowych leków.
   Utworzone 8 marca 1978 r. Polskie Towarzystwo Toksykologiczne jest interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowym działającym pod egidą Polskiej Akademii Nauk. W dniu 4 maja 1978 r. na Walnym Zjeździe Organizacyjnym zostały wybrane władze Towarzystwa na okres 3-letniej kadencji. Pierwszym przewodniczącym został prof. dr hab. W. Rusiecki, a pierwszą siedzibą Zarządu Głównego była Warszawa. Według stanu na koniec 1999 r. PTToks liczy 390 członków, skupionych w 10 oddziałach.
 

 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz