English version

Oddział Śląski:


  • układ mikrosomalnych monooksygenaz zależnych od izoform cytochromu P-450, metabolizm związków obcych;  
  • działania toksyczne związków chemicznych, leków i metali ciężkich  
  • badania toksykologiczne z zastosowaniem komórek macierzystych
  • badania skutków narażenia na dym papierosowy
  • szacowanie ryzyka zdrowotnego
  • toksykologia sądowa

Przewodniczący Oddziału:
dr hab. Piotr Czekaj


Katedra Histologii i Embriologii
Wydział Lekarski w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny
40-752 Katowice
Ul. Medyków 18
Tel. 32 20 88 374
e-mail: pcz@sum.edu.pl
 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz