English version

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA TOKSYKOLOGICZNEGO


Rozdział I
Postanowienie ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Toksykologiczne i w dalszej części statutu zwane jest Towarzystwem.
§ 2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto wojewódzkie, z którego pochodzi przewodniczący Zarządu Głównego.
§ 3
Towarzystwo prowadzi swą działalność na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
§ 4
Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych.
§ 5
Towarzystwo, po uprzednim uzgodnieniu z Polską Akademią Nauk, może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania, zgodnie z przepisami prawa miejscowego.
§ 6
Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§ 7
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 8
Celem Towarzystwa jest:
1. organizowanie i popieranie wszelkiej działalności zmierzającej do rozwoju badań naukowych w zakresie wszystkich dziedzin toksykologii, zarówno w ujęciu toksykologii doświadczalnej jak i klinicznej, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach, upowszechnianie osiągnięć naukowych z zakresu toksykologii oraz uświadamianie społeczeństwa o współczesnych zagadnieniach toksykologii, dla dobra społeczeństwa naszego kraju i zabezpieczenie stanu zdrowia jego obywateli.

2. reprezentowanie polskiej toksykologii w kraju i zagranicą.

§ 9
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie posiedzeń naukowych oraz zjazdów, sympozjów, konferencji lub kongresów naukowych,
2. organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki i zagadnień współczesnej toksykologii, oraz higieny środowiska naturalnego, komunalnego i środowiska pracy,
3. współpracę z Polską Akademią Nauk i jej placówkami, Ministerstwem zdrowia i Opieki Społecznej i innymi resortami oraz uczelniami, instytucjami naukowymi w Polsce i zagranicą,
4. współpracę z pokrewnymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi,
5. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie toksykologii zgodnie z ogólnopaństwowymi przepisami w tym zakresie,
6. opiniowanie stanu i potrzeb toksykologii w Polsce,
7. przyznawanie nagród za badania naukowe z zakresu toksykologii,
8. prowadzenie doradztwa naukowego i konsultacji w dziedzinie toksykologii,
9. prowadzenie księgozbioru.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 11
1.Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski, który posiada uznany w kraju dyplom ukończenia wyższych studiów i legitymuje się dorobkiem naukowym z zakresu toksykologii lub nauk pokrewnych a także osoba z długim stażem zawodowym, nie posiadająca dorobku naukowego, która uzyskała specjalizację w dziedzinie Toksykologii.

2. Osoba pragnąca zostać członkiem zwyczajnym Towarzystwa, składa podanie z poparciem dwóch członków zwyczajnych do zarządu Głównego, za pośrednictwem Zarządu Oddziału, załączając informację o ukończonych studiach wyższych, stopniach i tytułach naukowych oraz pracach naukowych.

3. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa, decyduje zwykłą większością głosów Zarząd Główny.

§ 12
1. członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
2. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
3. udziału w pracach Towarzystwa,
4. korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa,
5. noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 13
Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która deklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji uchwałą Zarządu Głównego.
§ 14
1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego, walny Zjazd Delegatów osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub osobom, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie toksykologii lub nauk pokrewnych.
2. Członek zwyczajny Towarzystwa, uzyskując członkostwo honorowe zachowuje wszystkie swoje uprawnienia określone w par. 12. Ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Osoby nie będące członkami zwyczajnymi Towarzystwa, uzyskując członkostwo honorowe nabywają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem uprawnień określonych w par. 12 ust. 1. Zwolnieni są także z obowiązku płacenia składek członkowskich.
4. Członkostwa honorowego pozbawia Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

§ 15
Członek zwyczajny Towarzystwa zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
3. Przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,
4. Regularnego płacenia składek członkowskich.

§ 16
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka Towarzystwa, które winne być zgłoszone na piśmie do Zarządu Głównego przez Zarząd Oddziału,
2. Skreślenie przez Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału, z powodu długotrwałej, nieusprawiedliwionej przerwy w działalności statutowej Towarzystwa lub zaleganiem z opłatą składek członkowskich za okres ponad jednego roku pomimo dwukrotnego przypomnienia,
3. Wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego oraz w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sadu powszechnego na dodatkową karę utraty praw publicznych.

§ 17
Członkowi Towarzystwa skreślonemu przez Zarząd Główny lub wykluczonemu z par. 16 pkt. 2,3 przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa w okresie miesiąca.
Uchwała Walnego zjazdu Delegatów w tych sprawach jest ostateczna.


§ 18
Członkostwo członka wspierającego Towarzystwa ustępuje na skutek:
Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
Skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Głównego w związku ze zmianą profilu działalności, utratą osobowości prawnej członka będącego osobą prawną lub niewywiązywania się z podjętych zobowiązań.

Rodział IV
Władze Towarzystwa

§ 19
Władzami Towarzystwa są:
1. Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,
2. Zarząd Główny Towarzystwa,
3. Główna Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński
Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania jeżeli dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 20
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Delegatów.
2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 21
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego zjazdu Delegatów Towarzystwa należy:
1. uchwalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4. wybór przewodniczącego Zarządu Głównego, o ile uchwała Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa nie stanowi inaczej i członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5. rozstrzyganie odwołań członków zwyczajnych od decyzji Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z listy członków Towarzystwa,
6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
7. uchwalenie wysokości składek członkowskich,
8. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 22
1. Walny Zjazd Delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Wyjątek stanowią uchwały przedstawione w par. 51.
2. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają w głosowaniu tajnym.

§ 23
1. W Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa z głosem decydującym biorą udział delegaci wybrani na Walnym Zgromadzeniu Oddziału wg klucza wyborczego: 1 delegat na każdych 10 członków z uwzględnieniem rozpoczynającej się dziesiątki. Walne Zgromadzenie Oddziału wybiera ponadto jednego zastępcę delegata. Delegaci wybierani są na okres całej rozpoczynającej się kadencji.
2. W walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa mogą brać udział z głosem doradczym:
· Członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,
· Przewodniczący zarządów oddziałów,
· Członkowie honorowi i wspierający,
· Zaproszeni gości.

§ 24
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa, Zarząd Główny zawiadamia delegatów na miesiąc przed terminem Zjazdu.
§ 25
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków Towarzystwa.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa winien być zwołany przez Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
3. W Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatni Walny Zwyczajny Zjazd Towarzystwa.

§ 26
Zarząd Główny składa się z 10 członków i 2 zastępców wybranych przez Walny Zjazd Delegatów oraz przewodniczących Oddziałów.

§ 27
Do kompetencji zarządu Głównego należy:
1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego zjazdu Delegatów.
3. Ustalenie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonania.
4. Powoływanie i likwidacja Oddziałów oraz kontrolowanie i nadzorowanie ich działalności.
5. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych i sekcji specjalistycznych oraz ustalenie ich regulaminów.
6. Prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa, przyjmowanie nowych członków oraz skreślenie członków.
7. Przyznawanie członkom Towarzystwa nagród za wybitne osiągnięcia naukowe.
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
9. Zwołanie Walnych Zjazdów Delegatów i ustalenie programu obrad.
10. Występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.
11. Ustalenie regulaminu prowadzenia działalności gospodarczej Towarzystwa oraz nadzór nad jej realizacją.
§ 28
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w mirę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
Na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej dwóch trzecich Zarządu Głównego, zawierające projekt porządku obrad, przewodniczący lub zastępujący go wiceprzewodniczący winien zwołać w terminie 14 dni zebranie Zarządu Głównego.

§ 29
1. Zarząd Główny może upoważnić Prezydium Zarządu Głównego do pełnienia jego obowiązków wymienionych w par. 27 pkt. 1,2,6,8.
2. W skład Prezydium Zarządu Głównego obok Przewodniczącego wchodzi - 2 zastępców przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz 5 członków pochodzących z wyboru.
3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków Zarządu w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

§ 30
1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa pomiędzy zebraniami Zarządu Głównego.
2. Czynności i uchwały podjęte przez Prezydium winny być przedstawione na najbliższym zebraniu Zarządu Głównego Towarzystwa.
3. Zebrania Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż co trzy miesiące.
4. Postanowienia par.29 p.3 stosuje się odpowiednio.

§ 31
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i dwóch zastępców.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.§ 32
1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
· przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
· składanie na Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swej działalności i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
· występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień w tym zakresie
· występowanie z wnioskami o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego, w przypadku szczególnie ważnym, Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.

§ 33
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i dwóch zastępców.
2. Sąd Koleżeński wybiera spośród członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 34
1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrzenia sporów pomiędzy członkami, wynikłych w obrębie Towarzystwa.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego członkowie Towarzystwa mogą odwołać się do walnego Zjazdu Delegatów.
3. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.
4. Sąd Koleżeński wymierza następujące kary:
· upomnienia
· nagany
· zawieszenia w prawach członkowskich na okres do 2 lat
· wykluczenie z Towarzystwa

Rozdział V
Oddziały Terenowe Towarzystwa

§ 35
1. Oddziały terenowe mogą być powoływane w tych województwach, w których zamieszkuje lub pracuje co najmniej 20 członków zwyczajnych Towarzystwa.
2. Obszar działania Oddziału terenowego ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

§ 36
Władzami Oddziału są:
1. Walne Zgromadzenie Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 37
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału zwołane przez Zarząd Oddziału.
2. Walne Zgromadzenie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału co trzy lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjna lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków Oddziału w terminie 4 tygodni od chwili zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
5. W okresie trwania kadencji, w przypadku zaistniałej konieczności władze Oddziału uzupełniane są drogą wyboru przez zwoływane w tym celu przez Zarząd Oddziału, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału.

§ 38
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:
1. Ustalenie głównych kierunków działalności Oddziału zgodnie z uchwałami władz naczelnych Towarzystwa.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.

§ 39
1. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału z głosem decydującym biorą udział członkowie zwyczajni Towarzystwa, należący do danego Oddziału.
2. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału z głosem doradczym biorą udział członkowie wspierający, honorowi oraz osoby zaproszone.

§ 40
1. Walne Zgromadzenie Oddziału podejmuje uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie do 4 tygodni przed Walnym Zjazdem Delegatów.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia Oddziału powinno być rozesłane do członków nie później niż na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem Oddziału.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy osób uprawnionych.

§ 41
1. Członkowie władz Oddziału pełnią swoje funkcje honorowo.
2. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 42
Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz pięciu członków Zarządu.

§ 43
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. reprezentowanie Oddziału i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
3. ustalanie planów działalności oddziału,
4. współdziałanie z Zarządami Oddziałów pokrewnych stowarzyszeń naukowych,
5. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o przyjęcie lub skreślenie członków zwyczajnych i wspierających Oddziału Towarzystwa,
6. zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny,
7. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału,
8. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o przyznanie nagród,
9. zwołanie kolejnych Zgromadzeń Oddziału i opracowanie porządku obrad.

§ 44
1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje i prowadzi przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
3. Na pisemne żądanie zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, komisji Rewizyjnej Oddziału lub połowy członków Zarządu Oddziału, przewodniczący lub zastępujący go członek Zarządu winien zwołać w ciągu siedmiu dni posiedzenie Zarządu Oddziału.

§ 45
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 46
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2. składanie na Walnym Zgromadzeniu Oddziału sprawozdań ze swej działalności i występowanie z wnioskami o nadanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
3. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień w tym zakresie,
4. występowanie z wnioskami o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału a w przypadku szczególnie ważnym, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału.

Rozdział VI
Majątek i fundusze

§ 47
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 48
Na fundusze Towarzystwa składa się:
1. składki członkowskie,
2. wpływy z działalności statutowej,
3. dotacje,
4. wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 49
Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy przewodniczącego zarządu Głównego oraz sekretarza lub skarbnika.

Rozdział VII
Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

1. Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązanie Towarzystwa podejmuje Zwyczajny lub Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych w terminie drugim.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa, Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku oraz powołuje Komisję Likwidacyjną.

Prof.dr hab. Konrad Rydzyński - przewodniczący
Prof.dr hab. Marek Jakubowski - wiceprzewodniczacy
Doc. dr hab. Wojciech Wąsowicz - skarbnik
Dr Jolanta Gromadzińska - sekretarz

 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz