English version

NOWE TRENDY W TOKSYKOLOGII: GENETYCZNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA - BIOMARKERY NARAŻENIA, EFEKTU I WRAŻLIWOŚCI,
Łódź 2016


W dniach 30 maja – 1 czerwca 2016 r. odbyła się kolejna edycja warsztatów naukowych NOWE TRENDY W TOKSYKOLOGII: GENETYCZNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA - BIOMARKERY NARAŻENIA, EFEKTU I WRAŻLIWOŚCI organizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Patronat nad tegorocznymi warsztatami objęła Pani Prezydent m. Łodzi - Hanna Zdanowska oraz Marszałek województwa łódzkiego – pan Witold Stępień.
W warsztatach uczestniczyło ponad 70 osób reprezentujących jednostki naukowo-badawcze z całej Polski, w tym 8 studentów łódzkich uczelni.
Obrady odbywały się w 5 interdyscyplinarnych sesjach. Najlepsi specjaliści przedstawiali aktualny stan wiedzy i jej praktyczne zastosowanie nt. biomarkerów pozwalających ocenić narażenie zarówno zawodowe jak i środowiskowe na substancje chemiczne. Kolejny cykl wykładów dotyczył analizy najbardziej skutecznych biomarkerów pozwalających ocenić skutki biochemiczne czy fizjologiczne narażenia na substancje chemiczne, a także wczesnych markerów, predysponujących do rozwoju określonych stanów chorobowych u ludzi. Wykładowcy tegorocznych warsztatów wskazywali na konieczność tworzenia biobanków – potencjalnych dostarczycieli materiału do badań przede wszystkim genetycznych i z zakresu biologii molekularnej, na właściwy dobór grup badanych, zwłaszcza w ocenie narażenia środowiskowego i stosowanie odpowiednio czułych technik analitycznych: chromatografii cieczowej i gazowej połączonej ze spektrometrią mas, immunochemii, biologii molekularnej itp. Zwrócono także uwagę na rolę właściwej, indywidualnie zróżnicowanej diety i regulowania dietą odpowiedzi organizmu na poziomie DNA, a co za tym idzie aktywności enzymatycznej i funkcjonalnej i możliwości modulowania potencjalnych skutków narażenia na substancje chemiczne.
Sesjom referatowym towarzyszyła sesja plakatowa, w trakcie której młodzi pracownicy naukowi, a także studenci kół naukowych przedstawili 20 prezentacji plakatowych. Zarząd Główny PTToks ufundował 3 nagrody za najlepsze prezentacje wizualne w sesji plakatowej. Laureatami nagrody Io była pani Magdalena B. Król i wsp. z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi za pracę „Profil ekspresji genów receptorów estrogenowych i enzymów antyoksydacyjnych w tkance guza oraz tkance prawidłowej oraz w leukocytach krwi obwodowej kobiet z rakiem piersi i grupie kontrolnej”, IIo – p. Karolina Stawarczyk i wsp. reprezentująca Studenckie Koło Toksykologii przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi za pracę „CYP1A jako potencjalny biomarker narażenia na trwałe zanieczyszczenia organiczne środowiska”, IIIo – p. Zofia Marchewka i wsp. z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu za pracę pt. „Użyteczność transferazy glutationowej π (GST-π) w diagnostyce raka pęcherza”.
Tegoroczne warsztaty pozwoliły zidentyfikować cały szereg czynników, które składają się na odpowiedź organizmu na narażenie na substancje chemiczne. Procesy biochemiczne zachodzące w komórce wskazują na znaczenie nie tylko wielkości i czasu narażenia, ale także narażenia współtowarzyszącego (np. dym tytoniowy, przyjmowane leki), preferencji dietetycznych czy genetycznie zdeterminowanej wrażliwości osobniczej.

                    

               

               

 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz